ПРИЈАВА ЗА НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ НА ЛЕК

ПРИЈАВА ЗА НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ НА ЛЕК


 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЧОТ

Име
Презиме
Телефон
Електронска пошта (еmail)
Земја
Професија
Здравствена установа
Датум на пополнување на пријавата Select date in calendar (MM/DD/YYYY)

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕШТО ДОБИЛО НЕСАКАНА РЕАКЦИЈА НА ЛЕК


Иницијали
Земја
Датум на раѓање Select date in calendar (MM/DD/YYYY)
Пол/возраст

ИНФОРМАЦИИ ЗА НЕСАКАНАТА РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОТ

Опишете ја несаканата реакција на лекот
Датум на појавување Select date in calendar (MM/DD/YYYY)
Исход од несаканта реакција
Поврзаност помеѓу несаканата реакција и суспектниот лекИНФОРМАЦИИ ЗА СОМНИТЕЛНИОТ (СУСПЕКТНИОТ) ЛЕК

Заштитено име
INN
Форма
Јачина
Име на производителот
Број на серијата на лекот
Дневна доза
Начин на примена
Индикација за примена
Датум на почеток на примената на лекот Select date in calendar (MM/DD/YYYY)
Датум на крај на примената на лекот Select date in calendar (MM/DD/YYYY)
Времетраење на примена на лекот
Дали реакцијата исчезна по прекинот на примената на лекот?
Дали реакцијата се појави повторно по повторната примена на лекот?
ИСТОВРЕМЕНА УПОТРЕБА НА ДРУГИ ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА ИСТОРИЈА
Наведете ги сите други лекови што ги употребувате или што сте ги употребувале во последната недела пред да се појави несаканата реакција, вклучувајќи билни производи, витамини, контрацептиви итн.
Наведете ако пациентот имал претходна алергија на лекови или други хронични болести
Ако пациентот е жена: дали е бремена или дои
Protection from automated form filling
 
Please type in the symbols shown in the image above*
 

* - required fields