ЗА АСПЕКТУС ФАРМА

Мисија и визија

Нашата визија е иновативна, кооперативна и компанија со висок интегритет, што овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да обезбедиме широк асортиман на нашите производи на пазарите во Русија, Балканот и земјите на Европската Унија. Компанијата е целосно посветена на развојот на нови лекови, обука за креирање на високо квалитетен стручен кадар и посветеност за задоволување на рафинираните потреби на нашите клиенти. Со имплементирање на нови вредности, нашата мисија се состои во континуиран раст и развој на компанијата.

Мисија и визија

Производство на фармацевтски производи

Производство на цврсти и течни дозирани форми.

Компанијата ги креира производствените капацитети во согласност со барањата на GMP стандардите на Европската Унија. Компанијата имплементира, одржува, врши надзор и го подобрува Фармацевтскиот систем за обезбедување квалитет во согласност со GMP и ISO стандардите.Производство на фармацевтски производи

Целосен циклус на проиводство

Производство на цврсти дозирани форми, таблети и капсули. Фармацевтската компанија користиопрема која е погодназа употреба, во однос на техничките карактеристики и капацитетот; редовно се одржува, калибрира, чисти и по потреба се дезинфицира или стерилизира, според пропишани постапки; инсталирана на начин со кој се спречува секаков ризик од грешка или контаминација и опремапроектирана, сместена и одржувана на начин што одговара на нејзината намена. Компанијата обезбедува и соодветна опрема за процесна контрола. Целокупен циклусна производство значи создавање на крајна фармацевтска дозирана форма со технолошка постапка, одинкорпорирање на активна супстанција и помошни супстации


Целосен циклус на проиводство

Магацински простор

Повеќе од 4.000 м2 сопствен магацин ни овозможуваат да ја организираме логистиката за складирање и транспорт. Магацинските простории имаат доволен капацитет за чување на различни видови на материјали и производи: суровини и материјали за пакување, меѓупроизводи, полупроизводи (bulk) и готови производи, производи во карантин, одобрени, одбиени, вратени или производи повлечени од промет. Магацинските простории обезбедуваат добри услови на чување и складирање, чисти и суви, со температурата и влага во прифатливи граници, со можност за нивно контролирано следење.

Магацински простор

Тенолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ)

Фабриката се наоѓа во технолошко-индустриските развојни зони (ТИРЗ) што ни овозможува да ги искористиме нејзините предности.


Тенолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ)

GMP & ISO

Аспектус фарма одржува висок стандард на обезбедување на квалитет во развој, производство и контрола на лековите. Со постапката на издавање на дозвола за производство и GMP сертификат се гарантира дека квалитетот на сите лекови, кои имаат одобрение за ставање на лек во промет, се произведени од страна на производители кои имаат GMP сертификат и редовно се инспектирани од страна на надлежните органи. Аспектус фарма ги имплементира ISO стандардите што значи следење на целокупната документација, која ги регулира и обезбедува барањата, спецификациите, упатствата или потребните карактеристики, мора да се користи доследно, со цел да се обезбеди материјалите, производите, процесите и услугите бидат соодветни за нивната намена.

GMP & ISO

НОВОСТИ

ПАРТНЕРИ

Ние сме отворени за сите видови профитабилни партнерства и соработка со македонски и европски компании.

КОНТАКТИРАJТЕ НЕ

Доколку имате прашања или сугестии, пополнете ја формата подолу


Type the letters you see on the picture*

CAPTCHA


contact_mk

+ 389 2 3070 070
office@aspectus-pharma.mk